تبلیغات
badansaz - حرکات عضلات جلو بازو / تصویر
 
 
آموزش حرکات بدنسازی تقویت عضلات جلو بازو با تصویر

آموزش حرکات بدنسازی

در این مطلب بصورت کامل به حرکت هایی که به تقویت عضلات جلو بازو در بدنسازی کمک میکند پرداخته می شود


جلو بازو هالتر ایستاده

آموزش حرکت جلوبازو هالتر ایستاده در بدنسازی

جلو بازو هالتر دست جمع

آموزش حرکت جلوبازو هالتر دست جمع در بدنسازی

جلو بازو ایستاده با هالتر لاری (Z)

آموزش جلوبازو ایستاده با هالتر لاری در بدنسازی

جلو بازو هالتر Z در حالت خم

آموزش حرکت جلوبازو هالتر zd زد در حالت خم

جلو بازو ایستاده با دو دمبل

آموزش حرکت جلوبازو ایستاده با دو دمبل در بدنسازی

جلو بازو ایستاده جفت دمبل (چکشی)

آموزش حرکت جلوبازو ایستاده جفت دمبل چکشی

جلو بازو دمبل، تک دست

آموزش حرکت جلوبازو دمبل تک دست در بدنسازی

جلو بازو نشسته، جفت دمبل

آموزش حرکت جلو بازو نشسته جفت دمبل در بدنسازی

جلو بازو دمبل متوالی، روی میز بالاسینه

آموزش جلوبازو دمبل متوالی روی میز بالا سینه

جلو بازو دمبل جفت دست، روی میز بالا سینه

آموزش جلوبازو دمبل جفت دست روی میز بالا سینه

جلو بازو دمبل تک، در حالت خم

آموزش حرکت جلوبازو دمبل تک در حالت خم

جلو بازو سیم کش (طناب)

آموزش حرکت جلو بازو سیم کش در بدنسازی

جلو بازو سیم کش، از طرفین

آموزش حرکت جلوبازو سیم کش از طرفین

جلو بازو سیم کش تک دست (از پایین)

آموزش حرکت جلو بازو سیم کش تک دست از پایین

جلو بازو هالتر لاری

آموزش حرکت جلوبازو هالتر لاری در بدنسازی

جلو بازو لاری، جفت دمبل

آموزش حرکت جلوبازو لاری جفت دمبل

جلو بازو لاری با دمبل (چکشی)

آموزش جلوبازو با دمبل چکشی

جلو بازو دمبل لاری، تک دست

  آموزش حرکت جلوبازو دمبل لاری تک دست 

شارژ ایرانسل

فال حافظ